KONTAKT:

Tel. 733-66-67-68
Email: sekretariat@kiris.pl

Adres do korespondencji:

ul. Secemińska 3 lok.25 01-485 Warszawa

Zespół Fundacji działa od ponad 20 lat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin, na terenie całego kraju. Jej głównym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju lokalnego. W wieloletnim toku swojej działalności Fundacja wyspecjalizowała się w prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych oraz realizacji projektów w obszarze tematycznym:

ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
rozwój infrastruktury i aktywności sportowej w gminach
rozwój selektywnej gospodarki odpadami na potrzeby recyklingu
rozwój energetyki odnawialnej i prosumenckiej
rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
rozwój ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej,
rozwój dialogu obywatelskiego i partycypacji społecznej
rozwój partnerstwa międzysektorowego, publiczno-społecznego i publiczno-prywatnego
rozwój ekoinnowacyjnej gospodarki komunalnej
informatyzacja gmin i rozwój infrastruktury cyfrowej i inteligentnej
rozwój zrównoważonych zamówień publicznych
wykorzystywanie funduszy europejskich.

W każdym z wyż. wym. obszarów Fundacja realizowała projekty (dofinansowane ze środków krajowych lub europejskich) lub przedsięwzięcia informacyjne, edukacyjne, promocyjne i doradcze. Fundacja współpracowała w tym zakresie z wieloma organizacjami publicznymi, pozarządowymi i prywatnymi. Strategicznym partnerem Fundacji w działaniach informacyjno-promocyjnych jest Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.